Give Online
Watch Us Live
aradhana tv subha varath tv calary tv suvarth tv God tv
Rev. Dr. Samuel Raj kumar Patta
SUNDAY 8:30 AM 9:30 AM 8:00 PM 9:30 PM
MONDAY 8:30 AM 9:30 AM 8:00 PM 9:30 PM
TUESDAY 8:30 AM 9:30 AM 8:00 PM 9:30 PM
WEDNESDAY 8:30 AM 9:30 AM 8:00 PM 9:30 PM
THURSDAY 8:30 AM 9:30 AM 8:00 PM 9:30 PM 9:30 PM
FRIDAY 8:30 AM 9:30 AM 8:00 PM 9:30 PM
SATURDAY 8:30 AM 9:30 AM 8:00 PM 9:30 PM
Pastor Merlyn Patta
TUESDAY 4:00 PM
WEDNESDAY 4:00 PM
FRIDAY 12:00 PM
SATURDAY 4:00 PM